Warszawski Uniwersytet Medyczny

Wydział jest podstawową jednostką organizacyjną Uczelni. Jego zadaniem jest tworzenie warunków do prowadzenia działalności naukowej i dydaktycznej oraz kształcenia kadry naukowej. W ramach wydziałów mogą być tworzone oddziały kierowane przez prodziekanów.

Wydziałem kieruje Dziekan, który jest przełożonym wszystkich pracowników wydziału oraz przełożonym i opiekunem studentów danego wydziału. Do kompetencji Dziekana należy w szczególności:

  • reprezentowanie Wydziału na zewnątrz,
  • zapewnianie realizacji uchwał Rady Wydziału,
  • wyznaczanie zakresów działań Prodziekanów,
  • powoływanie Komisji Dziekańskich oraz Pełnomocników Dziekana,
  • dysponowanie środkami finansowymi Wydziału, zgodnie z zasadami ustalonymi przez Radę Wydziału,
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością jednostek organizacyjnych Wydziału,
  • podejmowanie działań niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Wydziału,
  • ustalanie szczegółowego planu zajęć dydaktycznych prowadzonych na Wydziale i dokonywanie rozdziału tych zajęć między jednostki organizacyjne Wydziału,
  • podejmowanie decyzji dotyczących współdziałania w sprawach dydaktycznych z innymi Wydziałami oraz pozawydziałowymi jednostkami organizacyjnymi,
  • dbanie o zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych studentów.

Contacto:

ul. Żwirki i Wigury 61
02-091 Warszawa
tel. (22) 57 20 913
fax: (22) 57 20 154
Privacy Policy